Deze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden zijn op 30 juni 1997 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 938. De onderstaande tekst geldt vanaf 15 mei 1997 en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Toepasselijkheid

artikel 1

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveranties van goederen en andere overeenkomsten van welke aard ook, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen. Indien Zeno Protect B.V. met de wederpartij ten aanzien van bepaalde punten bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan blijven voor al het overige de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Eventuele verkoop – c.q. inkoopvoorwaarden of anderszins, dan wel bepalingen daarvan, door de wederpartij of anderen van toepassing verklaard, binden ons niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Aanbiedingen

artikel 2

Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en binden ons niet, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld in de offerte. Onder offertes wordt mede verstaan eventuele bijlagen zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens. Onze offertes zijn gebaseerd op de op het tijdstip van koop c.q. opdracht geldende prijzen.

Tot stand komen van een overeenkomst

artikel 3

Iedere overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende kredietwaardigheid van de wederpartij hetgeen naar ons oordeel uit door ons ingewonnen informatie blijkt. Zeno Protect B.V. is te allen tijde gerechtigd om alvorens een overeenkomst uit te voeren of althans met de uitvoering daarvan door te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen, o.a. door gehele of gedeeltelijke uitbetaling te vorderen. Indien een wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van eerder met ons gesloten overeenkomsten voldoet, dan zijn wij niet tot de uitvoering van verdere overeenkomsten verplicht. Voor orders welke niet direct uit voorraad geleverd kunnen worden, strekt tot bewijs van hetgeen is overeengekomen, ondermeer de omschrijving daarvan in de door Zeno Protect B.V. aan de wederpartij toe te zenden schriftelijke bevestiging. Bij geen reactie binnen 5 werkdagen van de koper wordt de overeenkomst geacht conform de bevestiging te zijn afgesloten. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken, welke direct uit voorraad worden geleverd, komen tot stand na opgave van de order door wederpartij middels e-mail, fax, brief, telefoon.

Aanvullende wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Wijzigingen

artikel 4

Tussentijdse wijzigingen van opdrachten of andere overeenkomsten worden slechts geacht door ons te zijn aanvaard na schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging onzerzijds. De gewijzigde opdracht of overeenkomst geldt in dat geval als een nieuwe opdracht of overeenkomst waarbij opnieuw prijs en levertijd worden overeengekomen.

Levertijden

artikel 5

Levertijden zijn bij benadering opgegeven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de opgegeven levertijd is Zeno Protect B.V. eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Overschrijding van de termijn van levering, behoudens indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Zeno Protect B.V., geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht om enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit niet na te komen, doch de keus om, binnen een door Zeno Protect B.V. daartoe te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te vorderen of de overeenkomst, voor zover nog niet gerealiseerd bij aangetekend schrijven, te ontbinden. In geval van levering met een indeling op afroep geldt de overeengekomen levertijd. Indien wederpartij niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen levertijd is hij van rechtswege in verzuim en is Zeno Protect B.V. gerechtigd, 10 werkdagen nadat hij de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven te ontbinden met behoud van zijn recht op schadevergoeding.

Overmacht

artikel 6

In geval de niet tijdige levering door Zeno Protect B.V. veroorzaakt wordt door overmacht, waaronder wordt verstaan iedere niet toe te rekenen omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, wordt de uitvoering van de overeenkomst door ons opgeschort tot na het beëindigen van de overmachts toestand, tenzij Zeno Protect B.V. na het ontstaan van de overmachts toestand de wederpartij schriftelijk ervan in kennis stelt de gehele overeenkomst althans een gedeelte daarvan, voorzover nog niet door ons uitgevoerd, als gevolg van de overmachtssituatie te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van een schadevergoeding onzerzijds. De wederpartij heeft in ieder geval het recht om na 90 dagen na het ontstaan van de overmacht toestand eenzijdig de overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: weersomstandigheden, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, oproer, molest, boycot, werkstaking, nucleaire rampen, oorlogsomstandigheden, overmacht situaties zoals voren omschreven zich voordoende bij onze toeleveranciers, dan wel derden aan wie wij bepaalde werkzaamheden hebben uitbesteed.

Levering

artikel 7

Bij levering door ons binnen Nederland zijn de door ons opgegeven of met ons overeengekomen prijzen franco huis (hierna: ”franco leveringen”), tenzij anders overeengekomen. In geval van franco levering onder een (op de prijslijst genoemde) minimum waarde, zijn wij gerechtigd de opdrachtgever een toeslag (eveneens op de prijslijst vermeld) te berekenen. Bij leveringen door ons buiten Nederland zijn de door ons opgegeven of met ons overeengekomen prijzen af magazijn in België d.w.z. netto, derhalve ondermeer exclusief BTW, eventuele in- en uitvoerrechten de kosten van emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering installatie, montage en/of andere diensten, tenzij anders overeengekomen.

Reclame

Artikel 8

8.1 Zeno Protect B.V. garandeert aan wederpartij dat de geleverde zaken niet tengevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn, en dat anderszins de geleverde zaken geen ernstige gebreken vertonen. Indien het vorenstaande onverhoopt wel het geval is, kan de
wederpartij zijn reclame geldend maken. Zeno Protect B.V., zal dan te zijner keuze, hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, na terugontvangst van de zaken in de originele staat, hetzij de geleverde zaken repareren.

8.2 De in het vorige lid vermelde reclame is niet mogelijk indien: a. wederpartij jegens Zeno Protect B.V. in gebreke is;

b. wederpartij zelf op ondeskundige wijze reparaties heeft verricht of door derden heeft laten verrichten aan de door Zeno Protect B.V. geleverde zaken;

c. de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt of verwerkt zijn, gebruikt of beschadigd;

d. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals b.v. vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met aanwijzingen van Zeno Protect B.V. zijn behandeld;

e. kwaliteitsverlies is opgetreden door slecht onderhoud, natuurlijke slijtage of doordat de geleverde zaken langer dan normaal zijn opgeslagen geweest;

f. er sprake is van geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, finish en omlopen van de pool;

g. ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van wijziging van voorschriften die de overheid heeft gesteld ten tijde van het in de markt brengen van de zaken of nieuwe overheidsvoorschriften, dan wel van veranderde technische inzichten in de branche, ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

h. de zichtbare gebreken van de geleverde zaken, welke bij normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden geconstateerd. Niet door wederpartij bij aflevering op de vrachtbon is aangetekend en direct na aflevering aan Zeno Protect B.V. is gemeld;

i. wederpartij heeft nagelaten om de zaken binnen 20 werkdagen na aflevering volledig te onderzoeken op eventuele zichtbare gebreken. Tenzij de wederpartij naar de mening van Zeno Protect B.V. aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de zaken voormelde termijn te inspecteren;

j. de verborgen gebreken van de geleverde zaken, welke slechts tijdens het gebruik kunnen blijken, niet binnen 10 werkdagen, nadat de ondeugdelijkheid aan wederpartij ter kennis is gekomen, schriftelijk door koper ter kennis van Zeno Protect B.V. zijn gebracht;

k. de ondeugdelijkheid slechts hierin bestaat dat de zaken naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die wederpartij, anders dan door Zeno Protect aangegeven, eraan wenst te geven.

8.3 De ondeugdelijkheid van de geleverde zaken zal nimmer. ook niet wanneer deze ingevolge de ;leden H. I en J van het vorige lid tijdig ter kennis van Zeno Protect B.V. is gebracht, voor koper aanleiding zijn tot opschorting der betaling van eerdere leveringen of van nog te geschieden leveringen noch tot ontbinding van de koopovereenkomst.

8.4 Wederpartij heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij Zeno Protect B.V. hiermee voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien wederpartij in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking van wederpartij gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

8.5 Zeno Protect B.V. is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door wederpartij geleden, ten tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde zaken en/of verpakking, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Zeno Protect B.V. Tevens zal de wederpartij Zeno Protect B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van door Zeno Protect B.V. aan de wederpartij geleverde zaken en/of de verpakking

daarvan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zeno-Protect B.V.

8.6 Het retour zenden van de zaken is aan wederpartij slechts toegestaan na voorafgaand overleg tussen partijen. In geval van een retourzending, om welke reden dan ook, zijn de daarmee gemoeide kosten, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst van de zaken door Zeno Protect B.V. is de retourzending voltooid. De goederen ontvangst afdeling van Zeno Protect B.V. zal de retour gezonden goederen binnen 5 werkdagen controleren op hoeveelheid en kwaliteit en zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de resultaten. Deze controle is bepalend voor verdere afhandeling van de retourzending.

Afname verplichting

artikel 9

Indien de wederpartij door de hem bestelde goederen niet heeft afgenomen binnen een termijn van 10 dagen na het overeengekomen leveringstijdstip c.q. het tijdstip, waarop wij de goederen aan hem beschikbaar hebben gesteld, dan zijn wij gerechtigd om:
a hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen en de wederpartij opslagkosten en eventuele verdere door ons te lijden schade in rekening te brengen.

b hetzij de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij aan ons een boete verschuldigd is van 30% van hetgeen hij bij de normale uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Risico

artikel 10

Vanaf het tijdstip dat de bestelde goederen zijn geleverd komen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, ook al heeft laatstgenoemde tegen de uitvoering van de overeenkomst geprotesteerd.

Betaling

artikel 11

Betaling dient te geschieden binnen het door ons opgegeven of met ons overeengekomen aantal dagen na de factuurdatum. Onder betaling wordt verstaan het daadwerkelijk op een van onze rekeningen bijgeschreven zijn van het door opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag.

Desalniettemin is Zeno Protect B.V. steeds gerechtigd van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, betaling bij gedeelte, dan wel het stellen van voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichting -één en ander te onzer keuze- te verlangen. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met inning van enige vordering op de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De buiten rechtelijke kosten worden gesteld op 10% van het verschuldigde met een minimum van Eur 62,-.

Eigendomsvoorbehoud

artikel 12

Tot meerdere zekerheid van de betaling door de wederpartij behouden wij ons van alle door ons verkochte en geleverde goederen de eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten geheel en al aan ons is voldaan.
Het is de wederpartij verboden om de goederen waarop het voor hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, verpanden of tot zekerheid over te dragen. Een eventueel gerechtelijk beslag op de desbetreffende goederen moet ons onmiddellijk worden gemeld.

Aansprakelijkheid

artikel 13

Vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Zeno Protect B.V. voor de door de opdrachtgever geleden schade bedraagt niet meer dan de overeengekomen prijs voor de geleverde goederen tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade voortspruit uit opzet of
grove schuld van de zijde van Zeno Protect B.V. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of individuele schade geleden door de opdrachtgever is uitgesloten behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Zeno Protect B.V. De opdrachtgever vrijwaart Zeno Protect B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zakelijk van door deze levering van goederen eventueel te lijden of geleden schade, daaronder begrepen schade tengevolge van het gebruik van de geleverde goederen.

Ontbinding

artikel 14

Zeno Protect B.V. is gerechtigd de overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder enige nadere sommatie en zonder dat daartoe ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, ontbonden te verklaren en de geleverde goederen, waarop eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de door ons reeds geleden c.q. nog te lijden schade op te vorderen in de gevallen dat de wederpartij:

a enige verplichting op grond van de met ons gesloten overeenkomst of krachtens deze Algemene Voorwaarden niet nakomt;

b Surséance van betaling aanvraagt;
c in staat van faillissement wordt verklaard;
d onder curatele wordt gesteld;
e zijn onderneming overdraagt of liquideert; f overlijdt.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

artikel 15

Eventuele geschillen door ons en de wederpartij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op onze overeenkomsten met de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.